Street Banger ‘Mbiginjii Imekulwa na Ndogi’ Takes Kenya by Storm

Mbigijii Imekulwa na Ndogii is the new word on the streets termed by a kid from…